Text

Logga
 

Meny

Tree Menu
asd Förstasida
asd Om oss
asd Affärsidé
asd Tjänster
asd Fraktupphandlingar & fraktanalyser
asd Lagerhantering
asd Inköpsprojekt
asd Shippingfunktionen
asd Kontakta oss
asd Referenser
asd Länkar
asd Administration

 

Förbättring av processerna inom shippingfunktionen*

Fler och fler av utrikeshandelns transaktioner och interaktionen med kunder, leverantörer, myndigheter och finansiärer kommer att ske elektroniskt i framtiden. Askmoln och andra både naturliga och ekonomisk-politiska fenomen kommer att skapa behov för snabba omställningar av varuflöden varvid det är nödvändigt att veta hur man håller sig a-jour med olika krav och bestämmelser. För att klara detta måste man se till att denna flexibilitet inte hämmas av daterade rutiner och kunskaper. Det kan också medföra att kompetensen och kunskapsbasen behöver skärpas, även utanför den traditionella 'shipping'-avdelningen. Om företaget inte har förberett sig för detta kan man råka ut för att man vidtar 'quick-fix'-åtgärder som endast löser problemen på kort sikt.

Hälsokontroll

Denna utveckling bör alltså följas upp med en regelbunden processanalys för att se om arbetssteg saknas eller blivit överflödiga. Det kan även finnas möjligheter till effektivisering genom automatisering av informations- och/eller processflöden och därmed inbesparingar i tid och pengar både på kort och lång sikt. Logistik & Inköpsgruppen erbjuder en 'hälsokontroll' av skeppnings- och därmed förbundna processer för fakturering, dokumentation och uppföljning. En hälsokontroll består av en studie i form av intervjuer och observationer som utmynnar i en kartläggning av den befintliga situationen. På basen av denna ges kommentarer och förslag till förbättringar och eventuellt skolning. Om ett skolningsbehov föreligger erbjuds ett skolningspaket vars omfång och utformning bestäms av skillnaden mellan existerande och förväntade kunskaper. Om kunden inte önskar driva förbättringsprojektet internt erbjuds projektledning som tilläggstjänst. Kunden erbjuds också en möjlighet till en uppföljningssession inom 6-12 månader efter avslutat initialuppdrag.
(*) "Shipping" definieras i detta sammanhang som aktiviteter inom in- eller utrikestransport av gods i alla former från brev- och kurirförsändelser via landsvägs- och flygtransporter till styckegods-, bulk- och containertransporter till sjöss till eller från Sverige eller mellan tredje länder.